Actievoorwaarden Regenhuif Promo

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Lovens voorjaarsactie 2024

l. Algemeen

Deze voorwaarden (de “actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de Lovens actie “gratis Regenhuif” bij aanschaf van een Lovens Explorer modeltypen:

Lovens Explorer S85Lovens Explorer S85 + AUTOLovens Explorer S85 + ABSLovens Explorer S85 + ABS & AUTO
Lovens Explorer S75Lovens Explorer S75 + AUTOLovens Explorer S75 + ABSLovens Explorer S75 + ABS & AUTO
Lovens S50xxx
Lovens Explorer
Limited Edition
Lovens Explorer Limited Edition + AUTOLovens Explorer Limited Edition + ABSLovens Explorer Limited Edition + AUTO & ABS

in de periode van 4 maart tot en met 31 augustus 2024 en geldt daarbinnen zolang de voorraad strekt.

 

De actie geldt niet op de vorige modeltypen:

Lovens Explorer 85Lovens Explorer 85 + AUTOxx
Lovens Explorer 65Lovens Explorer 65 + AUTOxx
Lovens 50xxx

De waarde van de Regenhuif is EUR. 359,95,- (verder te noemen: de “actie”) van Optima Cycles Trading B.V. (verder te noemen: de “organisator”), gevestigd en kantoorhoudende te Beveland 2 Beverwijk.

Deze aanschaf van een Lovens BES3 model inclusief gratis Regenhuif loopt in de periode van 4 maart tot en met 31 augustus 2024 (de “actieperiode”). De factuurdatum moet vallen binnen deze datum. Registratie om de Regenhuif te ontvangen verloopt via de actiepagina.

Registratie kan tot en met 30 september 2024.

De organisator houdt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een eventueel herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van de organisator worden geplaatst, voorzien van een datum. De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de actie, gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

De actie is bekendgemaakt op 4 maart 2024.

ll. Actievoorwaarden

De organisator zal de Regenhuif richting de consument toesturen via pakketverzending naar het door de consument gedeelde adres. De verzendkosten zullen door de organisator worden betaald bij de eerste verzending. Mocht de verzending niet lukken, dan zullen de kosten voor de opvolgende verzendingen door de consument worden betaald.

Deelname aan de actie is mogelijk door tijdens de actieperiode, een nieuwe Lovens Explorer BES3 model aan te schaffen bij een officieel Lovens verkooppunt en het actieformulier in te vullen, de factuur in te zenden en het framenummer van de fiets te registreren op de Lovens actiepagina. De consument is zelf verantwoordelijk voor het tijdig registreren van de fiets en het aanleveren van de juiste gegevens om in aanmerking te komen voor de actie.

Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) voor personen die gedurende de actieperiode een Lovens Explorer (type zoals in de eerste alinea benoemd) bij een Lovens verkooppunten hebben aangeschaft en de factuur met framenummer hebben geregistreerd op de actiepagina.

Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) voor aankoop van een nieuw model Lovens Explorer, bij een officieel Lovens verkooppunt. Tweedehands verkoop is uitgesloten. Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) voor personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

Medewerkers van Optima Cycles B.V. zijn uitgesloten van deelname. Uitsluitend één deelname per persoon.

Indien de Regenhuif niet direct voor levering beschikbaar is, wordt de levering hiervan verplaatst naar de eerst mogelijke beschikbare datum van levering na registratie van een maximaal van 6 weken. De actie geldt zolang de voorraad strekt. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

In geval van annulering van de aankoop van de Lovens Explorer, zal de actie komen te vervallen.

De organisator behoudt zich het recht voor deelnames die niet aan deze voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren.

De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. De korting is niet inwisselbaar voor contant geld.

III. Gedragsregels

Deelnemers mogen de actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.

Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).

Deelnames mogen o.a. de organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk op geen enkele wijze schaden.

Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname aan deze actie.

IV. Publicatie

De deelnemers stemmen door middel van deelname aan deze actie specifiek in met het gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de organisator daarvoor enige vergoeding verschuldigd is.

Indien de deelnemers op verzoek van de organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de deelnemers. De deelnemers zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de organisator.

V. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die Optima Cycles B.V., in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze actie. Deze persoonsgegevens zullen conform de Algemene Verordening gegevensbescherming worden behandeld. Optima Cycles zal de gegevens verzamelen en behandelen conform haar eigen privacy beleid te raadplegen via: privacy-policy

Optima Cycles bewaart persoonsgegevens niet langer dan dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

VI. Aansprakelijkheid

De organisator en/of de door hem ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de actiepagina een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

De organisator is eveneens niet aansprakelijk voor enige kosten, schade, aanvullende uitgaven etc. van deelnemers indien blijkt dat de accessoires niet beschikbaar zijn op de door hen gewenste, of geboekte, dag en/of tijdstip.

Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben geen enkele waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de organisator.

Voorts sluit organisator iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door hem ingeschakelde verkooppunten in verband met deze actie, inclusief de prijs volledig uit, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van enkel het leidinggevend personeel van organisator.

wordt het extra benadrukt dat deze actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

VII. Slotbepalingen

Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van organisator. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de organisator. Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien een of meerdere bepalingen in deze actievoorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.

De organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de actievoorwaarden te wijzigen en/of de actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om deze actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren. De organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de prijs niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van deze actievoorwaarden, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator.

Klachten of vragen omtrent de actievoorwaarden en de actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers tegen Optima Cycles B.V. kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar info@lovensbikes.com.

Klachten of vragen met betrekking tot de beschikbaarheid en levering, dienen opgenomen te worden met het desbetreffende verkooppunt.

Deze actievoorwaarden en de actie vallen onder de Nederlandse wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Nederlandse recht. Alleen de rechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze actievoorwaarden en/of actie in eerste aanleg.

Aldus opgemaakt te Beverwijk 11 juli 2024.

Koop nu je
Lovens Explorer

En krijg een Regenhuif t.w.v. €360 gratis!